Masz pytania? Zadzwoń: 607 22 21 21

Regulamin

Wstęp

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

4. Zakup Produktu

5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Produktu

6. Zakup Towaru

6a Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Towaru

7. Metody płatności

8. Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

9. Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

9a Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru

9b Rękojmia za wady Towaru

10. Postępowanie reklamacyjne

11. Odpowiedzialność

12. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

13. Realizacja oferty w ramach serwisu Groupon

14. Postanowienia końcowe

Wstęp

Strona internetowa dostępny pod adresem http://akuku-catering.pl (zwany dalej „Stroną internetową”) prowadzona jest przez firmę KMT Group Sp. z o.o. w Warszawie 02-727 przy ul. Wernyhory 16A, NIP 521 381 35 11, REGON 142312330, telefon: +48 607 222 121, poczta elektroniczna: biuro@akuku-catering.pl.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, zasady zawierania umów za pomocą strony internetowej, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

1. Definicje

 1. Stroną internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem http://akuku-catering.pl.
 2. Usługodawca –KMT Group Sp. z o.o. w Warszawie 02-727 przy ul. Wernyhory 16A, NIP 521 381 35 11, REGON 142312330.
 3. Produkt – program dietetyczny o łącznej kaloryczności od 800 kcal do 4000 kcal, dowożony jednorazowo, codziennie lub zgodnie z zamówieniem w zestawie, na który składa się od 1 do 6 zbilansowanych posiłków.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej.
 7. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Strony internetowej, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
 8. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 9. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie, którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
 10. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający dokonanie zamówienia.
 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Strony internetowej.
 5. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca za pomocą Strony internetowej świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

– umożliwienie składania zamówień na Produkty oraz Towary, za pomocą Formularza zamówienia.

 • Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 • Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

– urządzenie z dostępem do sieci Internet,

– przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script,

– dostęp do poczty elektronicznej.

 • Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

4. Zakup Produktu

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce https://akuku-catering.pl/diety/ .
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w menu w sytuacji bieżącej niedostępności poszczególnych surowców.
 • Klient oświadcza, że jest świadomy możliwości występowania w Produkcie alergenów, takich jak:
  -zboża zawierające gluten (pszenica, jęczmień, żyto, owies, kamut, orkisz);
  -białka mleka krowiego;
  -jaja;
  -ryby;
  -skorupiaki;
  -orzechy ziemne (arachidowe);
  -soja;
  -sezam;
  -dwutlenek siarki i siarczyny;
  -gorczyca;
  -łubin;
  -seler;
  -mięczaki.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów do grupy opisanej w ust. 1 nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w §4 ust. 2.
 • Usługodawca umożliwia składanie zamówień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 • telefonicznie pod numerem +48 607 222 121
 • drogą elektroniczną na adres biuro@akuku-catering.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
 • za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na Stronie internetowej przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 • W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu, przez który Produkt będzie dostarczany (okres abonamentowy). Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
 • Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 • Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 • Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Usługodawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 • Klient ma prawo zamówienia maksymalnie dwóch Produktów każdy z innego wariantu diety oraz kaloryczności, jako zestaw próbny. Kolejne zamówienia będą traktowane, jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie abonamentowym.
 • Promocje nie łączą się, jeśli Klient skorzysta w jednym dniu z promocji „Dzień próbny” zamawiając więcej niż jeden Produkt całego zamówienia nie obejmuje promocja „5% dostawa pod jeden adres”.

5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Produktu

 • Zamówienie złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 11:00 zostaną zrealizowane kolejnego dnia roboczego, następującego po dacie złożenia zamówienia
 • Zamówienia złożone w piątek do 15:00 zostaną zrealizowane w pierwszy poniedziałek po złożeniu zamówienia
 • Czas realizacji zamówień może ulec zmianie w przypadku dni świątecznych.

Złożone zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności oraz przesłaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności wygenerowanego z banku (potwierdzenie przelewu) do godziny 11:00 w dzień roboczy przed realizacją dostawy  na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: biuro@akuku-catering.pl lub za pośrednictwem PayU .

 • Godziny w pkt 1 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
 • Godziny w pkt.1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub adresu dostawy lub terminu dostaw.
 • W przypadku soboty i niedzieli catering dostarczany jest na dwa dni w soboty.
 • W niedzielę dostawy nie są realizowane.
 • Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Catering dietetyczny „Akuku!” może planować dostawy w innym terminie, niż standardowo, tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej drogą mailową lub telefonicznie.
 • Dostawy odbywają się do wyznaczonej godziny. W tym przypadku nie ma możliwości wyboru preferowanego przedziału godzinnego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  • Złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  • Bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  • Braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  • Rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Dostawa Produktu jest dokonywana przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 • Dostawa Produktu odbywa się o czasie uzgodnionym z Klientem w godzinach porannych, ale nie później niż do godziny 10:00.
 • Koszt dostawy Produktu na terenie Warszawy wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.

W przypadku, dostawy do miejscowości podanych na stronie, formularz zgłoszeniowy automatycznie doliczy koszt dostawy właściwy dla danej miejscowości i ilości dni wybranych przez Klienta.

W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 2.   Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w pkt.1. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 4. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 14 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Usługodawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Usługodawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 5. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami niezgłoszonądo godziny 11:00 (robocze) poprzedzające dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i niewynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.
 7. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.
 8. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego zgodnego z aktualną ofertą Usługodawcy, Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach pojedynczych dni zgodnie z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w pkt.5.1.
 9. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z pkt.5.1.

  6. Zakup Towaru

 1. Informacje o Towarach podane są na stronie internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz zamówienia dostępny na Stronie internetowej, zamówienie zostaje złożone w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej „Akuku! Catering Dietetyczny” prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 4. W celu złożenia zamówienia na Stronie internetowej za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej Klient powinien:

a) określić przedmiot zamówienia

b) podać dane potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres e-mail.

 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez „Akuku! Catering Dietetyczny” ustnie po skompletowaniu całości zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.
 • W przypadku Klienta będącego Konsumentem, „Akuku! Catering Dietetyczny” każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego zamówienia.
 • Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków zamówienia przesłanych przez „Akuku! Catering Dietetyczny”) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej „Akuku! Catering Dietetyczny”, w której Klient: akceptuje treść przesłanego zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 • Po zawarciu Umowy, „Akuku! Catering Dietetyczny” potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 • Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

6b Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy przewozowej. Koszty dostawy zostaną podane Klientowi każdorazowo na Stronie internetowej.
 3. „Akuku! Catering Dietetyczny” na Stronie internetowej informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę Towaru oraz czasie realizacji zamówienia.

7. Metody płatności

Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez ING Bank Śląski 16 1050 1025 1000 0090 8051 9680;
 • gotówką przy pierwszej dostawie;
 • za pośrednictwem PayU

  Wpłatę za zamówiony Produkt lub Towar należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni roboczych przed terminem realizacji zamówienia. W przypadku braku zapłaty w zakreślonym terminie, zamówienie zostaje anulowane. Za dzień płatności przelewem tradycyjnym uważany jest t dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF. Potwierdzenie powinno zawierać: dane Klienta, numer Zamówienia, kwotę, numer konta odbiorcy oraz datę wykonania płatności. Zgodnie z art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) faktura do paragonu może zostać wystawiona tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę (NIP).W związku z tym prośbę o wystawienie faktury wraz z numerem NIP prosimy wysłać na adres biuro@akuku-catering.pl jeszcze przed złożeniem zamówienia w systemie.

   8. Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku usługi, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny. W celu wypowiedzenia umowy należy przesłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

    9. Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

    9a Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Usługodawcy. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. ”Akuku! Catering Dietetyczny” z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w szczególności w przypadku:
 5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9b Rękojmia za wady Towaru

 1. ”Akuku! Catering Dietetyczny” zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. ”Akuku! Catering Dietetyczny” odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres poczty elektronicznej wskazany we Wstępie niniejszego Regulaminu.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3.
 5. ”Akuku! Catering Dietetyczny” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji ”Akuku! Catering Dietetyczny” wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Strony internetowej, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@akuku-catering.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 2. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 10:00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona pisemnie.
 4. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 5. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w dni robocze.

11. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej nie może naruszać praw Klienta.

12. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a ”Akuku! Catering Dietetyczny”;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a ”Akuku! Catering Dietetyczny”, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Realizacja oferty w ramach serwisu Groupon

 1. Do realizacji oferty w ramach ofert zamieszczonych w serwisie Groupon zapisy powyższego regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2.  Punkt 1 nie obowiązuje co do kwestii:
  – terminów i godzin przyjmowania zamówień do realizacji;
  – wykluczeń z menu;

– dostarczenia kuponu Groupon lub kodu zabezpieczającego.
Co do tych kwestii stosuje się zapisy umieszczone w ramach oferty zamieszczonej w serwisie Groupon.

 • Dostawy realizowane poza teren administracyjny Warszawy realizowane w ramach ofert zamieszczonych w serwisie Groupon podlegają dodatkowym opłatom. Przed realizacją takiego zamówienia należy skontaktować się z usługodawcą w celu ustalenia wymiaru ewentualnej dopłaty za realizację zamówienia.
 • Oferta wykupiona w serwisie Groupon, która została przesłana do realizacji musi zostać w pełni zrealizowana w ciągu 60 dni, licząc od dnia przesłania kuponu do realizacji. W przypadku, gdy część oferty wykupionej w serwisie Groupon nie została zrealizowana w powyższym terminie to nie ma możliwości realizacji zamówienia, nawet w części ułamkowej.
 • Wymiana rodzaju diety na wariant dostępny poza ofertą Groupon, możliwa jest po dokonaniu dopłaty do ceny zestawu z cennika dostępnego na stronie internetowej, z uwzględnieniem różnicy w cenie zakupu kuponu 10%.

14. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie internetowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na Stronie internetowej, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 6. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2021 r.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr (nr zamówienia)…….. zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

                       podpis konsumenta